ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง เทศบาล ๔

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโชยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

3 กรกฎาคม 2557

ด.ญ.คำหลาว เยอะแจะ  ด.ญ.อังคณา เป็บุตรดี และ ด.ญธิดารัตน์ วงค์สถิต.ครูผู้ฝึกสอน ครูวรรณพร  กองมงคล และ ครูพัชรินทร์ อุดมทรัพย์ เราชาว ท.๔ ขอเป็นกำลังใจในการไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Message us