การอบรม ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเชียงของ  

5 – 6 สิงหาคม 2560

{gallery}act/085{/gallery}

Message us