ยินดีกับคนเก่งเทศบาล 4

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 18  สิงหาคม 2560

Message us