ประชุมวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาปี 2561

วันที่ 6 มกราคม 2561 ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุม

 

 เพื่อปรึกษาหารือและวางแผน แนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2561 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้จักการประชุมชี้แจง ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือพัฒนาการศึกษาจากผู้บริหารเทศบาลและผู้ปกครองในการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี  {gallery}act/089{/gallery}

 

Message us