รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

 

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

จ. ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2561

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      1. เด็กชายอ่อง  ฮินดู

                                                    2. เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร

                                                    3. เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชมพู

ครูผู้ฝึกซ้อม   1. นางผานิตย์  จันทร์หล้า

                      2. นางทัศนีย์    วงค์สุภา

 

 

Message us