อบรมให้ความรู้และคัดกรองนักเรียนที่เป็นโรคอีสุกอีใส

27 มิถุนายน 2560 คณะแพทย์จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และทีมงานกองแพทย์จากสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย

 ได้มาอบรมเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาตัวเองเมื่อป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย  โรคไข้เลือดออก และการเฝ้าระวังการติดเชื้อดังกล่าวให้กับนักเรียนทุกคนตลอดจนแนะนำวิธีปฏิบัติตนเพื่ป้องกันและรักษาให้กับครูบุคลากรในสถานศึกษา{gallery}act/082{/gallery}

 

Message us