การประเมินโครงการ SBMLD

โรงเรียนรับการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Managent for Local Development : SBMLD) โดยมีคณะกรรมการนิเทศก์และติดตามการจัดการศึกษาท้องถิ่นจากจากกรมส่งเสริม ได้มานิเทศก์ ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

8 สิงหาคม 2557

{gallery}act/041/gallery}

Message us