สำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ นางสุนิดา พรมนิกร
จากกองการแพทย์ได้เข้ามาตรวจโรงอาหาร และบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
และได้สอนนักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

Message us