อบรมพัฒนาบุคลากร “การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู”

งานบุคลากรโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม 25 กันยายน 2559

Message us