ผลงานและนวัตกรรมฯ :รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Science School) โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Science School)
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จังหวัดเชียงราย
: นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Message us