ค่ายคุณธรรม นำชีวิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่จำเป็นนต่อการดำเนินชีวิตนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์  2560

{gallery}act/077{/gallery}

 

Message us