การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว และ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยคณะครูทีมงานวิชาการ ได้ทำการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว และ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล

การประเมินได้ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษาทุกพร้อมด้วยคณะครูทุกโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

Message us