ยินดีกับคนเก่งโครงการเพชรลานนา

เด็กหญิงบุญวีร์ จันทร์มณี ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

1  ตุลาคม  2560

{gallery}act/087{/gallery}

Message us