เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน เทศบาล ๔ สันป่าก่อทุกท่าน

เรียน 🙏 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน เทศบาล ๔ สันป่าก่อทุกท่าน

📌เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรของนักเรียน

และเพื่อลดปัญหาการติดขัดของช่องทางการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน

📌ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนจุดจอดรถรับ – ส่งนักเรียน ตามแผนผัง

“แผนผังจุดจอดรถรับส่งนักเรียน” ดังแนบนี้นะคะ

Message us