เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓

                วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย และคุณหมอจากโรงพยาบาลเชียงรายฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำหลักในการปฏิบัติการคัดกรองโรคอย่างเขัมงวด เน้นย้ำการปฏิบัติตัวตามแบบ New Normal ในสถานการณ์ป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด – ๑๙
วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

 

Message us