อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายคนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีขั้นตอน  พร้อมกับฝึกให้คณะครูได้ทดลองการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

30  ตุลาคม  2555

{gallery}act/012{/gallery}ู

Message us