ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๘๒ ราษฎรสันป่าก่อช่วยกันถางที่ดินให้ประมาณ ๗ ไร่ เศษ และปลูกสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านสันป่าก่อ ต่อมาได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ”

โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จนถึงปีปัจจุบัน

แผนผังบริเวณโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น

สีขาว หมายถึง ความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะค่าโมง   ความหมาย     ความเข้มแข็ง  มั่นคง    อดทน  และการประพฤติตนให้มีคุณค่า

 

 

 

Message us