การตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ

หน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุะเคราะห์และกองแพทย์สาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย  ได้มาให้ความรู้ และแนะแนวทางปฏิบัติการดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใส พร้อมทั้งได้คัดกรองนักเรียนระดับอนุบาล จนถึงชั้น ป.6 เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคอีสุกอีใสแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

Message us