การเสวนาทางวิชาการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

      นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้ร่วมการเสวนาทางวิชาการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
โดยท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติในการร่วมการเสวนา,
ผอ. เนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาจนเห็นผลความสำเร็จ และ ศน.ธัญญรัตน์ คำสุรันดร์ ได้ร่วมกิจกรรมการเสวนาในครั้งนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านวิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อต่อไป
Message us