การอบรมเชิงปฏิบัติการ #การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และการสอนในรูปแบบ Active Learning

23 กันยายน 2566
นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
พร้อมด้วย นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ #การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และการสอนในรูปแบบ Active Learning
โดยมี รศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ และ ผศ. ดร.แสงระวี ณ ลำพูน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Message us