ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556

ทางโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556   เพื่อปรึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียน  แจ้งแนวทางดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาสู่อาเซียน โดยมี รอ.มานพ  วงค์เมือง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

31  กรกฎาคม  2556

 

 

 

Message us