🌟โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 -3 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
Message us