โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม Coding

                                            🔹โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยี 📝การเขียนโปรแกรม Coding และเรียนรู้
📝เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ทดลองปฏิบัติการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนต่อไป
                                           🔹ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทวีพงษ์ ยศพิมพ์สาร ครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และ นายเรวัต วงค์วุฒิ ครูชำนาญการ จากโรงเรียนบ้านแซววิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครู
๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
Message us