คณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมาศึกษาดูงานด้านวิชาการโรงรียน

คณะครูจากเทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

 

23 ตุลาคม 2555

 

 

ศึกษาเอกสารด้านวิชาการ

 

 

ครูผานิตย์  จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูพรนภา อิ่นแก้ว  และหัวหน้สายชั้น

ระดับ ปฐมวัย ได้นำเสนองานวิชาการของโรงเรียน

 

 

คณะครูจากเทศบาลตำบลแม่สายศึกษาเอกสารต่างๆด้วยความตั้งใจ

 

Message us