อบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำด้านทันตสุขภาพให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

18  กรกฎาคม  2555 

 

ท่าน ดร.ปรีชา อนุัรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการผู้นำนักเีรียนด้านทันตสุขภาพ ประจำปี 2555 พร้อมทั้งคณะผ้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายร่วมในพิธีเปิดการอบรม  ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาปากและฟันให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงทั้งเทศบาลทุกโรงเรียน

Message us