กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด

ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ได้กำหนดเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนไ้ด้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและได้ัจัดกิจกรรมเพื่่อส่งเสริมทักษะ การกล้าแสดงออกและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เีรียน

25 กรกฎาคม 2555

ด้วยความร่วมมือระหว่างครูสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุดดังนี้  

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

5. เพื่อเปิดเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

{gallery}act/007{/gallery} 

Message us