นักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เทียนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 

27  มีนาคม  2558

 

Message us