ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

………………………………………

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยครู ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)

     1.นางสาวพรประภา  ติวาทิน

     2.นางสาวอาทิตยา  ยาวิชัย

 

ตำแหน่งผู้ช่วยครู (วิทยาศาสตร์)

     1.นางสาวเกวลิน  ตาจา

     2.นางสาวรุ่งนภา  บุญติ๊บ

                    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ และให้เตรียมเอกสารสำเนาปริญญาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด

 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2562

 

 

(นายมงคล  ใบแสง)

                     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

Message us