โครงสร้างการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

 

นายมานพ  ถมยา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

นางผานิตย์  จันทร์หล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายวรวิทย์  วงค์สุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุธีร์ เกษมราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางปฤญาฑร  ฝั้นพรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

 

นางสาวปวีณา  แสนกันทา
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายพิเชษฐ์  คำสุขใส
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางณัฐพร  นาวิศิษฎ์
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

 

นางน้ำฝน  ชัยเลิศ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

 

Message us