รายงานผลการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4สันป่าก่อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูล

เกี่ยวกับตัวฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4สันป่าก่อ

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

ผู้ศึกษา              นางกฤตยา  ขัติคำ

ปีการศึกษา        2557

สถานศึกษา       โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 

 

รายงานผลการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4สันป่าก่อ  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4สันป่าก่อ  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3ห้องเรียน รวม 90 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อข้อมูล

เกี่ยวกับตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุดที่ 1 –7 โดยเฉลี่ย มีประสิทธิภาพ 86.31/84.38สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้  (E1/E2  =  80/80)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.04 คะแนนหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.00ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 28.96  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย4.60   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

Message us