นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้การต้อนรับในการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอความก้าวหน้าการทดลองนำร่องนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้การต้อนรับ

นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ศน.ธัญญรัตน์ คำสุรันดร์ และ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล, โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า และ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่และคณะทำงาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอความก้าวหน้าการทดลองนำร่องนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ณ ห้องประชุมมะค่าโมง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Message us