“โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ” พร้อมรับโล่และเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประชุมติดตามความก้าวหน้า การทดลองนำร่องวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ” พร้อมรับโล่และเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ #สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นางประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้พร้อมคณะฯ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ณ ห้องลีลาวดี
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

Message us