โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ OKRs

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อและตัวแทนครูคณะทำงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ OKRs เป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการ T4 SPK By OKRs Model ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขยายผลรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาระยะที่ ๒ กับสภาการศึกษาแห่งชาติ

Message us