ศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) เทศบาลบ้านเหล่า อ. เวียงเชียงรุ้ง

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
ให้การต้อนรับ ว่าร้อยตรีหญิง ภวรัญชน์ เงาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)
เทศบาลบ้านเหล่า อ. เวียงเชียงรุ้ง พร้อมคณะครู
ได้มาศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ ๓ -๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

Message us