วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ทุกคน เป็นคนดี มีทักษะการคิดและกระบวนการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมอันดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิตเชิงวิทยาศาสตร์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีวิทย์

พันธกิจ

  • 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • 2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการคิดและกระบวนการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • 3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  • 4.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  •  5.การพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิตเชิงวิทยาศาสตร์

 

 

Message us