วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมอันดี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิตเชิงวิทยาศาสตร์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีวิทย์

พันธกิจ

  • 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • 4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • 5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
  • 6. พัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

เป้าหมาย

นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิตเชิงวิทยาศาสตร์

 

 

Message us