รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูกวิตา วงศ์ษา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ  มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

ผู้รายงาน                 นางกวิตา  วงค์ษา

ปีการศึกษา              2554

สถานศึกษา             โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 

                             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำ  มาตราตัวสะกดไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ       มาตราตัวสะกดไทย และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านและ       การเขียนคำ มาตราตัวสะกดไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้    ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่  1โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายจำนวน 1ห้องเรียน รวม 25 คน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554   เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้      คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่  มาตราตัวสะกดไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน      30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า

                   1.แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ   มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยเฉลี่ย มีประสิทธิภาพ   85.28/87.40  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ (E1/E2  =  80/80)

                   2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ               การเขียนคำ  มาตราตัวสะกดไทย  หลังเรียนกับก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

 

 

 

Message us