ผลการประเมินของ สมศ. ครั้งที่ 3

 

        สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ    ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   สมศ.  รอบสาม         เมื่อวันที่ 22  ถึง 24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  3   ด้าน   คือ    ด้านผู้บริหาร     ด้านครู  และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

 

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

1

9

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ดีมาก

2

10

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีมาก

3

11

ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

ดีมาก

4

12

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

ดีมาก

5

8

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด

ดีมาก

6

1

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ดีมาก

7

2

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ดีมาก

8

3

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

9

6

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีมาก

10

7

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ดีมาก

11

4

ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

ดี

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

1

5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

พอใช้

 

จุดเด่น

                1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีลักษณะของลูกที่ดี เป็นนักเรียนที่ดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น มีผลพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่เป็นผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในชุมชนและองค์กรภายนอก

                2. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของตนได้เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ส่งเสริมให้เกิดผู้เรียนยุคใหม่ แลสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

                3. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และเป็นครูดีเด่นทุกคน มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระตือรือร้นในการทำงาน ตั้งใจทำงาน มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูงขึ้น

                4. สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 มีการประเมินผลโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีการพัฒนาผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของต้นสังกัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

จุดที่ควรพัฒนา

                1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ำกว่าระดับคุณภาพ ดี โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องปรับปรุง และวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้

                2. สถานศึกษาขาดการดำเนินการที่ดี ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล นำผลมาปรับปรุงพัฒนางานและการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยประเมินให้ตรงเป้าหมายของแผนงาน โครงการ

                3. ด้านครู ส่วนหนึ่งขาดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ใช้ผลประเมินพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในระดับ ดี

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

            1. ด้านผลการจัดการศึกษา

                ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการฝึกฝนทักษะทางภาษาซ้ำบ่อย ๆ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน ครูฟื้นฟูกิจกรรมคัดไทย เขียนตามคำบอก แต่งความ เรียงความ ย่อความ ส่วนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และศิลปะ ควรเน้นการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง และเสริมองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทดสอบย่อยเป็น

ระยะ ๆ ครูควรนำผลการทดสอบวัดผลการเรียนระดับชาติ ONET มาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นำผลประเมินไปวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จ เช่น การปรับการสอนการพัฒนาสื่อการปรับปรุงแบบทดสอบตามรูปแบบการทดสอบของ สทศ. เป็นต้น

                2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา

                1) สถานศึกษาควรส่งเสริม กระตุ้น จูงใจ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงบทบาทในการกำหนดจุดเด่น จุดเน้น นโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมให้สอดคล้องตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่เด็กไทยยุคใหม่ที่เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาสู่ครูยุคใหม่ โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการและเครือข่าย

                2) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยประเมินให้ตรงเป้าหมายของแผนงาน โครงการ ประเมินการดำเนินงาน ประเมินความพึงพอใจและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเป็นผู้ร่วมประเมิน

                3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ครูควรทำการซ่อมเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจในด้านทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งกลุ่มสาระวิชาอื่น โดยครูมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนให้ตรงประเด็น โดยเฉพาะการนำผลประเมิน ผลการทดสอบมาปรับการสอน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาเครื่องมือวัดผลหรือแบบทดสอบ โดยเทียบเคียงกับรูปแบบการวัดผลของ สทศ. และหมั่นทดสอบ หรือทดสอบย่อยเป็นระยะ ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

            4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน

                สถานศึกษาควรจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 8 ขั้นตอน อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและพิจารณานำผลการประเมินในแต่ละปีเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนงานในปีต่อไป และควรกระตุ้น จูงใจให้ทุกฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประถมศึกษา)

น้ำหนัก (คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.47

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.37

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.03

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

7.96

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

10.36

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

9.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.80

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

               ต้นสังกัด

5.00

4.94

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

                 สถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง

                 การปฏิรูปการศึกษา

 

5.00

5.00

ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด

100.00

84.93

ดี

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  R ใช่  £ ไม่ใช่

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  R ใช่  £ ไม่ใช่

  สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  R ใช่  £ ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

R สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  £ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏกระทรวงฯ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประถมศึกษา)

น้ำหนัก (คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.47

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.37

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.03

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

7.96

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

10.36

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

                 สถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.80

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง

                 การปฏิรูปการศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

9.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

               ต้นสังกัด

5.00

4.94

ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด

100.00

84.93

ดี

 

Message us