ประกาศโรงเรียนเทศบาบ ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562

                  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครเชียงราย  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2562  เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  โดยกำหนดประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียนด้วยวิธีการประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามความเหมาะสม  ในวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2562  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  การประเมินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความพร้อมดังกล่าว  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ระดับปฐมวัยปีที่ 1

1.  เด็กชายเมธาสิทธิ์               ฮ่องลึก

2.  เด็กชายปิยังกูร                  เชื้อเมืองพาน

3.  เด็กชายณรงค์วิทย์              ชิมคำ

4.  เด็กชายธัญวิสิษฎ์                เตจ๊ะ

5.  เด็กชายปรินทร                 วงศ์บุญพา

6.  เด็กชายศิรวิทย์                  พิชัยดี

7.  เด็กหญิงเบญญาภา              กันหาจันทร์

8.  เด็กหญิงอิสสริยา                เมฆวิลัย

9.  เด็กหญิงกวินธิดา                มาลารัตน์

10.  เด็กหญิงธัญญชนก             ไชยศรี

11.  เด็กหญิงสิริกัญญา             แสนคำก้อน

12.  เด็กชายรณภัฎ                เดชายุทธวงค์

13.  เด็กหญิงดาริกา                จันต๊ะนาเขต

14.  เด็กสุทธิภัทร                   ผ่องนาถ

15.  เด็กหญิงพัชชานันท์            อินชุม

16.  เด็กหญิงวัชราวลี               พิณเกตุ

17.  เด็กหญิงวีรวรรณ              สมฤทธิ์

 

ระดับปฐมวัยปีที่ 2

1.  เด็กชายประวีณ                 เมฆวิลัย

2.  เด็กชายภูมิพัฒน์                นวลหงษ์

3.  เด็กชายพิชญะ                  จูเปาะ

4.  เด็กชายธนภัทร                 โชติเกษม

5.  เด็กชายชัยสิทธิ์                 ผ่านดอยแดน

6.  เด็กชายอภิเชษฐ์                อินย๊ะ

7.  เด็กหญิงนภาวดี                 โสพาษี

8.  เด็กหญิงกัญญ์วรา               อินต๊ะวัน

9.  เด็กจุฬารัตน์                     ยอดยา

10.  เด็กหญิงอภิญญาภรณ์        เทพจักร

11.  เด็กหญิงพิชชาภา             จิรนิรันดร

12.  เด็กหญิงจิราพร               ราโชจูเร

13.  เด็กหญิงภัศรา                 สีสิ้ว

14.  เด็กหญิงธนาพร               พงษ์ธรบพิทย์

15.  เด็กหญิงศิริพรรณทอง         จันต๊ะสุข

16.  เด็กหญิงนัดชา                 ดอกกระโทก

17.  เด็กชายปิยะปรเมศวร์         แสงอาทิตย์

18.  เด็กหญิงธารี                   ไทยใหญ่

19.  เด็กหญิงธัญญภรณ์            เนตโสภา

20.  เด็กหญิงภัณฑิลา              ใหม่วงส์

           21.  เด็กชายกรปฏิพัฒน์            วงค์จักร์

 1. ระดับปฐมวัยปีที่ 3

1.  เด็กชายสิริวิชญ์                 ตันเจริญ

2.  เด็กหญิงปัญญิริน               มณีดวงพร

3.  เด็กชายวีฏ์ณภัทฐ์               อัครวนสกุล

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

 1. เด็กหญิงสุพิชญา                ผ่องนาถ
 2. เด็กชายปรินทร                 แก่นประกอบ
 3. เด็กหญิงภัชญาณินทร์          มโนชมพู
 4. เด็กหญิงกนกรดา               สลีอ่อน
 5. เด็กหญิงพิชญาภา               ทะนะวงค์
 6. เด็กชายราชพฤษ์               กาบแก้ว
 7. เด็กหญิงกฤติญดา              คำแก่น
 8. เด็กชายอิทธิพัฒน์              บุรมย์รัตน์
 9. เด็กหญิงสุภางค์รัศมิ์             บุญปก

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1.  เด็กหญิงวณิดา                  ราชคม

2.  เด็กชายภคิน                    ถาอิน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                   1.  เด็กหญิงณิชิกานต์               มหาวรรณ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 1. เด็กหญิงเอลิซ                   ฮุยนิ่ง
 2.  เด็กหญิงประภัสสร            วัณโณ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 1. เด็กหญิงวรนุช                  วงค์ษา

                   ให้มารายงานตัว พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562                   เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   4   กุมภาพันธ์   2562                             

 

(นายมงคล  ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล    สันป่าก่อ

 

 

                                   ประกาศ    วันที่   4   กุมภาพันธ์   2562

 

                                                                                                       (นายมงคล  ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล    สันป่าก่อ

 

Message us