ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ประจำปีการศึกษา  2563

———————————

ตามที่  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๑  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕63  โดยกำหนดประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียนด้วยวิธีการประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามความเหมาะสม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมดังกล่าว  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้นปฐมวัย

ห้องสอบที่ ๑ ระดับชั้นอนุบาล 1

1.      เด็กหญิงวรกานต์       มาเยอะ

2.      เด็กหญิงพิชญธิดา      คำปัญโญ

3.      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา     ศิริชุมภู

4.      เด็กหญิงแพรวรินทร์  จันทร์ปวนหาร

5.      เด็กหญิงภัควลัญชญ์  มิฟองฟู

6.      เด็กหญิงชุติกาญจน์    จันต๊ะ

7.      เด็กหญิงฐิติยากรณ์     เต่านันท์

8.      เด็กชายนันทวัฒน์     ทำนา

9.      เด็กชายปฏิญญา       ตาสาย

10.  เด็กชายเอกรัตน์        จันต๊ะนาเขต

11.  เด็กชายชนกันต์        ธรรมสอน

12.  เด็กชายวริทธิ์         วนิชกุลวิริยะ

13.  เด็กชายพรรณภัทร    ทองโท

14.  เด็กชายอดิศร         มาเยอะ

15.  เด็กชายปิยพัทธ์       ติ๊บมงคล

 

ห้องสอบที่ 2 ระดับชั้นอนุบาล 2

1.      เด็กหญิงพิมพ์ชนก     เยส่อกู่

2.      เด็กหญิงบัณฑิตา      ลือศักดิ์

3.      เด็กหญิงณปภัช       เกิดสุข

4.      เด็กหญิงลภัส –

5.      เด็กหญิงณัชชา        ไชยประเสริฐ

6.      เด็กชายภัทรพล       สมปาน

7.      เด็กชายฐปนวัชร์      คำวังแก้ว

8.      เด็กชายวินัย           คำอ้าย

9.      เด็กชายกมลภพ       กันธิยะ

10.  เด็กชายภาคิน         พุทธวงค์

11.  เด็กชายปภาวิน       แก้วอ้าย

12.  เด็กชายกฤตภัค       สีธิวงค์

13.  เด็กชายกรวิชญ์       จูมปู

14.  เด็กชายรัฐภูมิ         ชุดบุญธรรม

15.  เด็กชายโชคอนันท์    กิตตินุกูลวงศ์

16.  เด็กชายวรรณภพ     อภิญญาวิศาล

17.  เด็กหญิงณุศภัฒค์ชญา  กาใจยา

18.  เด็กหญิงพิมพ์วรีย์     พรหมมา

 

ห้องสอบที่ 3 ระดับชั้นอนุบาล 3

1.      เด็กหญิงสิรินทร์       อิสา

2.      เด็กหญิงสโรชา        ตรงดี

 

                   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

                   ห้องสอบที่ 1

1.      เด็กหญิงนภัทร        ใจเครือคำ

2.      เด็กหญิงนัดทัศชา     พิมเทพ

3.      เด็กหญิงอังคนา       ตันโยธา

4.      เด็กชายภานุวัฒน์     มณีรัตน์

5.      เด็กชายปวรปรัชญ์    แสนกันทา

6.      เด็กหญิงฐิติยา         จิราวรรณ์

7.      เด็กหญิงพิชาวดี       อภิญญาวิศาล                       

8.  เด็กชายกรวิชญ์        ผู้พัฒนพงษ์

9.  เด็กชายจีรพัด         น้อยนวล

10.เด็กชายเฉลิมชัย       มาเยอะ

11.เด็กชายธัญธร          ชุมภูโล

12.เด็กชายพชรพล        รุ่งกมล

13.เด็กชายภัทรวิน        ฟองมา

14.เด็กหญิงเบญญภา      ปินใจ

15.เด็กหญิงพัชรพร       ทองทิพย์

16.เด็กหญิงรวินท์วิภา   บัวอินทร์

17.เด็กหญิงอุรัชยา        ทาคำวงค์

18.เด็กหญิงอัฐภิญญา     เพเหมี่ย

19.เด็กชายศิวกร          รัตนพันธุ์

20.เด็กชายฐิติวัฒน์        ดวงสุภา

21.เด็กชายผนินทร        วังผา

22.เด็กหญิงปรียานุช      วงค์ชาติ

23.เด็กหญิงชนาธิป       ทิศอุ่น

24.เด็กชายสุทธิพงษ์      ยานะเรือง

25.เด็กชายกิตติคุณ       ไชยบุญเรือง

26.เด็กหญิงโชติกา        แซ่โซว

27.เด็กหญิงแพรไหม      วงอามาต

28.เด็กหญิงณัฐญาดา     จีนเที่ยง

ห้องสอบที่ 2

1.      เด็กชายภูริพรรธน์    วงศาสุราฤทธิ์

2.      เด็กชายอดิเทพ        หว่างพันธุ์

3.      เด็กชายศิวัช           โกเสนตอ

4.      เด็กชายภัคภัทร       หินใหญ่

5.      เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เรืองสมบัติ

6.      เด็กหญิงเบญญาทิพย์ ปินใจ

7.      เด็กหญิงกุลสตรี       ปินตาเขียว

8.      เด็กชายณรงค์ชัย      ชีมคำ

9.      เด็กหญิงชฎารัตน์     เจริญราศรี

10.  เด็กชายปภาวิน       แสงสว่างพิพัฒน์

11.เด็กชายพิชญุตม์       กาวิชัย

12.เด็กหญิงพิชญาภา     จันทร์ปวนหาร

13.เด็กหญิงชาลิสา        สารยศ

14.เด็กหญิงปัญญิริน      มณีดวงพร

15.เด็กชายจักรพรรดิ     แหวนพรหม

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖

1.      เด็กหญิงนันทกานต์  กิตตินุกูลวงศ์      ป.2

2.      เด็กหญิงชนัฐปภา     ธรรมสอน        ป.3

3.      เด็กชายณัฐพัฒน์      ระพันคำ ป.5

 

                   ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนดังกล่าวมาประเมินความพร้อม ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศมาพร้อมนี้     

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   3  กุมภาพันธ์  2563

 

(นายมงคล  ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๔  สันป่าก่อ

 

 

กำหนดการแนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563

 

ตารางสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์  ที่  8  กุมภาพันธ์  2563 

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

เวลาสอบ

รายวิชา

ระยะเวลา

09.00 -09.50 น.

คณิตศาสตร์

50  นาที

 

10.00 – 10.50 น.

ภาษาไทย

50  นาที

 

09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป

 

สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนตามลำดับลงทะเบียน

 

09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป

นักเรียน ระดับปฐมวัย ดำเนินการสอบประเมินตามลำดับ

 

 

 

หมายเหตุ    1.  ใส่ชุดนักเรียน

                2.  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

               

                   อุปกรณ์ที่ใชในการทำแบบทดสอบ

                        1. ดินสอ

                        2. ยางลบ

                        3. กบเหลาดินสอ

 

Message us