ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน

———————————

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย  ลงวันที่ 18  ธันวาคม  2561  เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  โดยกำหนดประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียนด้วยวิธีการประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามความเหมาะสม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมรอบที่ 1  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้นปฐมวัย

อนุบาล 2

 1. เด็กชาย ประวีณ                เมฆวิลัย
 2. เด็กหญิง พิชชาภา              จิรนิรันดร
 3. เด็กหญิง จิราพร                –
 4. เด็กชาย ธนภัทร                โชติเกษม
 5. เด็กหญิง อภิญญาภรณ์         เทพจักร
 6. เด็กหญิง จุฬารัตน์               ยอดยา                   
 7. เด็กชาย กรปฏิพัฒน์            วงค์จักร
 8. เด็กหญิง กัญญ์วรา              อินต๊ะวัน
 9. เด็กชาย ภูมิพัฒน์               นวลหงษ์
 10. เด็กชาย พิชญะ                  จูเปาะ
 11. เด็กหญิง นภาวดี                โสพาษี
 12. เด็กชาย ศิรวิทย์                 พิชัยดี

อนุบาล 3

 1. เด็กหญิง ปัญญิริน              มณีดวงพร
 2. เด็กชาย วีฎ์ณภัทฐ์              อัครวนสกุล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

 1. เด็กหญิง พิชญาภา             ทะนะวงค์
 2. เด็กหญิง สุภางค์รัศมิ์            บุญปก
 3. เด็กหญิง มธุรส                   อาทะ
 4. เด็กชาย ธชย                     นาโค
 5. เด็กชาย ราชพฤษ์                กาบแก้ว
 6. เด็กหญิง สุพิชญา                ผ่องนาถ
 7. เด็กหญิง กฤติญดา              คำแก่น
 8. เด็กหญิง แพรไหม               บุญสูง

 

                   ให้มาประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน ในวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562     

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   2   มกราคม   2562

 

(นายมงคล       ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๔  สันป่าก่อ

Message us