ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

รับสมัคร วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ๑ ตำแหน่ง และ ภาษาไทย ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยครู

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล “โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์”

 

     ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล “โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์”

               จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.  ประเภทลูกจ้าง  ชื่อตำแหน่งผู้ช่วยครู   จำนวน ๒  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

๒.๑    มีสัญชาติไทย

๒.๒    มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๓  ปี และไม่เกิน  ๖๐  ปี

๒.๓    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
        ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ

         ต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล

๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๖   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น

๒.๗   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก   เพราะกระทำความผิดอาญา 
         เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ        

          หน่วยงานอื่นของรัฐ

 ๒.๙    มีจิตสาธารณะรักงานบริการ

๒.๑๐  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

   ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

         

๓.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / อัตราค่าตอบแทน

๓.๑  ลูกจ้าง     ตำแหน่งผู้ช่วยครู

       ๓.๑.๑ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกภาษาไทย, วิชาเอกวิทยาศาสตร์

                    ๓.๒  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                         ๓.๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู 

 ๓.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                    ๓.๓  อัตราค่าตอบแทน

                          ๓.๓.๑ ค่าตอบแทน   ๑๐,๐๐๐  บาท / เดือน

๔.  การรับสมัคร

     ๔.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

          ให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ  ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ระหว่างวันที่  ๒๑   –  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ

             ๔.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด  ๑  นิ้ว     จำนวน  ๓  รูป

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน  ๑  ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา                     จำนวน  ๑  ฉบับ

๕.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้
             ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันสมัคร                        จำนวน  ๑  ฉบับ

๖.  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบ  ส.ด. ๙  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  (ถ้ามี)

 ๗.  ผู้สมัครต้องให้ประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน , ข้าราชการระดับ  ๓  หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรอง

        ความประพฤติ  (แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองพร้อม

        รับรองสำเนาจำนวน ๑  ฉบับ)

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครฯ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ดังต่อไปนี้

  1. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานจริง  คะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน

ประเมินโดยวิธีการทดสอบ  และ/หรือวิธีการอื่น ๆ

  1. ประเมินบุคคล  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน  โดยวิธีการสัมภาษณ์

                            

๖.  เกณฑ์การตัดสิน

               ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้  และถือว่าการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด     

                                                                                    

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

              โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ  กำหนดวัน เวลา สถานที่   ภายในวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  และจะประเมินสมรรถนะในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๒  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ  ได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๔  สันป่าก่อ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๓ – ๗๑๑๙๗๕

๑๐.  เงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง

          ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง  ดังนี้ 

๑๑.๑ ลูกจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยครู  กำหนดระยะเวลาการจ้าง   ๑๒  เดือน 

 

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

 
   

 (นายมงคล  ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

Message us