บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง​ พื้นฐานประวัติศาสตร์ ครูธนันสิน อวิโรธนานนท์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พื้นฐานประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้ศึกษา นายธนันสิน อวิโรธนานนท์ ตำแหน่ง ครู
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง พื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ และเพื่อศึกษาเจตคตินักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพื้นฐานประวัติศาสตร์ ประชากรที่ใช้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวม 100 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เครื่องมือที่ศึกษาคือ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพื้นฐานประวัติศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม พื้นฐานประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1–5 โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ 85.35 / 87.25 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ (E1/E2 = 80/80)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.98 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.69 ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 30.71
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

Message us