ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์งานวิชาการและงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

 

 

     ในวันที่ 7  มิถุนายน 2555  โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทีมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูจากโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ โรงเรียนวัดช่องนนทรี โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์งานวิชาการและ งานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

Message us