ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

 

คำชี้แจง:ในการเข้าเรียนในGoogle Meetให้นักเรียนกดclickที่รูปครูแต่ละวิชา

       วิชา ภาษาไทย

ครู เรณู สิริบรรสพ

   วิชา การงานอาชีพ

ครู วรรณพร กองมงคล

        วิชา ศิลปะ

ครู วรัชยา สืบสาย

  วิชา พละ/สุขศึกษา

ครูสา
ครู วงค์พัตรา ปัญโญ

     วิชา คณิตศาสตร์

ครู พิเชษฐ์ คำสุขใส

วิชา วิทยาการคำนวณ

ครู พูนทวีชัย ใบยา

     วิชา ดนตรี

ครู สุธีร์ เกษมราษฎร์

วิชา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ครู ปรัชปรีญา กันทะวงค์

   วิชา ภาษาอังกฤษ

ครู นิธิตา จำปาเงิน

      วิชา สังคม

ครู ธนันสิน อวิโรธนานนท์

   วิชา ภาษาจีน

ครู ศิรพร พลตะคุ
Message us