ผลงานและนวัตกรรมฯ : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จังหวัดเชียงราย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยยึดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จังหวัดเชียงราย
: นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Message us