ประมวลภาพกิจกรรม : มะค่าโมงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖

กีฬาสีสัมพันธ์คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
#มะค่าโมงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖
นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "มะค่าโมงเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สมัครสมาน สามัคคีภายในองค์กร
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

Message us