ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาก่อ  เทศบาลนครเชียงราย ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๑- ๑๙๗๕   โทรสาร   ๐-๕๓๗๑-๔๑๔๓

E-mail : crms4@crms4.ac.th

Admin : nat_nawisit@crms4.ac.th

Message us