การประชุมเชิงปฏิบัติการ #โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการฯ และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ทั้งนี้ ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในการดำเนินโครงการ
ได้ตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำห้อง #ศูนย์การเรียนรู้ไทใหญ่ศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

Message us