แสดงความยินดีกับ “คนเก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 

 

เด็กชายธีร์ทัศน์ ชุติวัชยังกูร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศการแข่งขัน

 “คนเก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด”

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 

Message us