ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร

วันที่ 8 -31  มกราคม  2561   รับสมัคร

                                             หลักฐาน  1. สำเนาสูติบัตร จำนวน  1 ชุด,  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง  จำนวน 1 ชุด,  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                                             (เวบไซต์โรงเรียน, บอร์ดประชาสัมพันธ์)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2561       สอบคัดเลือก 

                                             – อนุบาล สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

                                             – ประถมศึกษาปีที่ 1 สอบประเมินความพร้อมนักเรียน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561        ประกาศผลสอบคัดเลือก

                                             (เวบไซต์โรงเรียน, บอร์ดประชาสัมพันธ์)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561       รายงานตัว (พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)

 

สมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน    (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติม โทร 0-5371-1975,  โทรสาร 0-5371-4143

Message us